Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ03920000 του ΠΔΕ, τίτλο “Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των Αγροτικών Προϊόντων και της παραδοσιακής Διατροφής – Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and traditional Food” και ακρωνύμιο LOCFOOD. CPV – 30121100-4, 30213100-6, 30237240-3, 32342100-3, 30233100-2, και 39112000-0 (Α.Π.:4875/07-10-2022).

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ03920000 του ΠΔΕ, τίτλο “Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των Αγροτικών Προϊόντων και της παραδοσιακής Διατροφής – Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and traditional Food” και ακρωνύμιο LOCFOOD. CPV – 30121100-4, 30213100-6, 30237240-3, 32342100-3, 30233100-2, και 39112000-0 (Α.Π.:4875/07-10-2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PDF

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 3 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 2

Διευκρινίζεται ότι στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος 3 έχουν εκ παραδρομής εσφαλμένα αναφερθεί ως απαιτήσεις:
α)  για την οσφυϊκή υποστήριξη:  ≥  16GB και
β) για το ρυθμιζόμενο προσκέφαλο: ≥  512GB.
Το ορθό είναι ότι οι καρέκλες γραφείου απλά απαιτείται να διαθέτουν οσφυϊκή υποστήριξη και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.

Επιπλέον στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος 2 τέθηκε εκ παραδρομής εις διπλούν η απαίτηση για τσάντα μεταφοράς και επίσης μια απαίτηση για προγραμματισμό εργασιών και ως εκ τούτου διαγράφονται οι δύο αυτές γραμμές. Τέλος, η χωρητικότητα σκληρών δίσκων πρέπει να είναι ≥ 4ΤB.

Στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος 1 στην απαίτηση που αφορά τον Μέγιστο Επιτρεπόμενο Αριθμό Αντιγράφων τέθηκε εκ παραδρομής ότι πρέπει να είναι 1 έως 9.999 αντί για το ορθό 1 έως 999.

 

Προηγούμενο άρθροΚαλαφάτης: «Διευρύνουμε τις συμμαχίες μας, αναβαθμίζουμε την αμυντική ικανότητα της χώρας, είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι».
Επόμενο άρθροΔιήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου με διακριτικό τίτλο “LOC FOOD”