Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) / Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως περιγράφονται στο ΠΔ 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α/2017) είναι αρμόδιο για τη διαχείριση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που στοχεύουν στην οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξη της Μακεδονίας και της Θράκης.

 

interreg-borderless-culture

Τίτλος έργου: Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination, Ακρωνύμιο BORDERLESS CULTURE

Πρόγραμμα: INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020
Κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η προώθηση της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας, μέσω της ανάδειξης, προβολής και τουριστικής αξιοποίησης του των αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων.
Συνολικός π/υ έργου : 1.316.886,00 €, π/υ Υπουργείου 45.000,00 €.
Ιστοσελίδα του έργου https://borderlessculture.eu

 


 

interreg-benefit

Τίτλος έργου: Building ENergy EFficiency ImprovemenT, Ακρωνύμιο BENEFIT – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Το έργο έχει ως σκοπό να δυναμώσει την ικανότητα των δημοσίων φορέων της διασυνοριακής περιοχής στη κατεύθυνση της ενεργειακής απόδοσης. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων καθώς και τη συνειδητοποίηση από την κοινωνία των ωφελειών της ενεργειακής απόδοσης με σκοπό την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και νέων καινοτόμων αγορών.
Συνολικός π/υ : 1.170.475,00 €, π/υ Υπουργείου 500.245,00 €.
Ιστοσελίδα του έργου https://benefitproject.eu

 


 

interreg-terra-vino

Τίτλος έργου: Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience, Ακρωνύμιο TERRA VINO

Το έργο υποστηρίζει την κατανόηση της διασυνοριακής αξίας του οινοτουριστικού τομέα και εφαρμόζει καινοτόμα οινοτουριστική προώθηση και στρατηγικές ανάπτυξης. Το έργο δημιουργεί θέσεις εργασίας μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων σε όλη την αλυσίδα αξίας του οινοτουρισμού.
Συνολικός π/υ : 562.510,00 €, π/υ Υπουργείου 67.875,00 €.
Ιστοσελίδα του έργου https://terravino.eu

 


 

interreg-help

Τίτλος έργου: Integrated Operations Center for Providing Humanitarian Assistance, Ακρωνύμιο HELP

Ο σκοπός του έργου είναι να βελτιώσει τη στρατηγική και την επιχειρησιακή ικανότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών στη διαχείριση φυσικών καταστροφών μέσω της προετοιμασίας και της μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων. Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις τεχνικής υποστήριξης, logistics και εργαλεία επιχειρησιακής διαχείρισης της κρίσης.
Συνολικός π/υ : 894.553,30 €, π/υ Υπουργείου 63.900,00 €.
Ιστοσελίδα του έργου http://www.project-help.eu

 


 

loc-food

Τίτλος έργου: Local Development  and  Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food, Ακρωνύμιο LOC-FOOD  – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Γενικός στόχος του LOC-FOOD είναι η υποστήριξη της βιώσιμης – οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης του καθώς και η ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, μέσω ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών που ενσωματώνουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση.
Συνολικός  π/υ : 798.927,50 €, π/υ Υπουργείου 184.620,00 €.

 


interreg-alter-trip

Τίτλος έργου: Alternative Touristic Experience, Ακρωνύμιο ALTER TRIP

O κύριος στόχος του έργου είναι προωθήσει τη μετατροπή μιας περιοχής σε έναν εύκολα προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς τουριστικό προορισμό υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πολιτιστική κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή. Το έργο  εστιάζει στην εύκολη πρόσβαση τουριστικών προορισμών από άτομα με ειδικές ανάγκες δημιουργώντας συνέργιες σε διάφορα επίπεδα τουριστικών πρακτόρων.
Συνολικός π/υ : 357.480,80 €, π/υ Υπουργείου 112.760,00 €.