Έντυπα Αιτήσεων

Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων – Έντυπα Αιτήσεων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων για την υποβολή αιτήσεων προς το Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων (Π.Ο.&Δ.Κ.) μπορείτε να μεταβείτε στα έντυπα των αιτήσεων των παρακάτω πεδίων και να ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Α) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για τη χορήγηση στοιχείων από τους φακέλους των διατηρητέων κτιρίων, μπορείτε να μεταβείτε στα έντυπα των αιτήσεων.

Ε 001 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ο.&Δ.Κ. Microsoft-Word-Logo unnamed
Ε 002 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ο.&Δ.Κ. Microsoft-Word-Logo unnamed
Ε 003 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ο.&Δ.Κ. Microsoft-Word-Logo unnamed
Ε 004 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ο.&Δ.Κ. Microsoft-Word-Logo  unnamed

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1) Η αίτηση  Ε 001 υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους που έχουν έννομο συμφέρον.(εντός του κειμένου αναγράφεται ότι προσκομίζεται και η εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, όταν ο αιτών/η αιτούσα δεν είναι ο ιδιοκτήτης).

2) Η αίτηση Ε 002 υποβάλλεται από ενδιαφερόμενους (π.χ. φοιτητές) για ακαδημαϊκούς – ερευνητικούς σκοπούς.

(Τα έντυπα Ε 003 και Ε 004 αφορούν τη συναίνεση τόσο μελετητών μηχανικών όσο και ιδιοκτητών που θα συνοδεύουν υποχρεωτικά την αίτηση με αριθμό Ε 002).

Οι αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς.

Β) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Για κάθε άλλη αίτηση, όπως για παράδειγμα, για έγκριση μελέτης σε διατηρητέο κτίριο κλπ., μπορείτε να μεταβείτε στο παρακάτω έντυπο:

Ε 005 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ο.&Δ.Κ.
Microsoft-Word-Logounnamed

Στα έντυπα αιτήσεων προς το Τμήμα Π.Ο.&Δ.Κ. ενσωματώθηκε η ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλονται στο grammateia@mathra.gr