Εθνικά Έργα & Πρωτοβουλίες

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού

1.ΕΡΓΑ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας και των παραδόσεων, τη διάδοση του αθλητικού πνεύματος και την προβολή και ανταλλαγή βέλτιστών πρακτικών για την ενδυνάμωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες της Μακεδονίας και της Θράκης, εισηγείται, μελετά, συντονίζει και παρακολουθεί τα εξής έργα:

I.  
DIMIOURGO

«Επιχορήγηση και Προβολή Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση της Πολιτιστικής Δημιουργίας στη Μακεδονία και στη Θράκη, με διακριτικό τίτλο ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» όπου σύλλογοι, σωματεία, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., νομικά πρόσωπα και δίκτυα αυτών, επιχορηγούνται για δράσεις είτε περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, αναβαθμιστικής ανακύκλωσης και διάσωσης και διατήρησης του φυσικού πλούτου της Μακεδονίας και της Θράκης είτε με την υποστήριξη καλλιτεχνικών εργαστηρίων για την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου μας.
Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι η δημιουργία δικτύων συνεργασίας, η ενεργός συμμετοχή πολιτών σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και η στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την πολιτιστική δημιουργία.
II.

STIRIZO

«Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Μακεδονίας και Θράκης, με διακριτικό τίτλο ΣΤΗΡΙΖΩ» όπου σύλλογοι, αθλητικά και λοιπά σωματεία, συνεταιρισμοί και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία και των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων επιχορηγούνται για εκδηλώσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια και καμπάνιες ευαισθητοποίησης για την προώθηση καλών πρακτικών σε στοχευμένα θέματα κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης.
Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι η ενεργός συμμετοχή των ΑμεΑ και των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων σε διάφορες δράσεις κοινωνικής συνοχής και στήριξης.
III.

PRASINI_EP

«Οργάνωση και Επιχορήγηση Δράσεων Προώθησης της Πράσινης Επιχειρηματικότητας μέσω Καινοτόμων Δράσεων στη Μακεδονία και Θράκη», με διακριτικό τίτλο ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» έχουν σύλλογοι, σωματεία, συνεταιρισμοί, ΝΠΙΔ και δίκτυα αυτών διοργανώνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, την ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και την προβολή καλών επιχειρηματικών πρακτικών.
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του έργου η καθαρή μετακίνηση επαγγελματικών οχημάτων, η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η πράσινη καινοτομία στο τελικό παραγόμενο προϊόν.
IV.

PARAGO

«Οργάνωση και Επιχορήγηση Δράσεων προώθησης στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Παραδοσιακών τοπικών Προϊόντων στη Μακεδονία και Θράκη», με διακριτικό τίτλο ΠΑΡΑΓΩ» όπου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί επιχορηγούνται για τη διαδικασία σύνταξης, τεκμηρίωσης και υποβολής τεχνικών φακέλων για την πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1151/2012 της Ε.Ε.
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του έργου η σύνδεση τοπικών προϊόντων της Μακεδονίας και της Θράκης με τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα των τοπικών κοινωνιών με στόχο την προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου.

2. ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Επιπλέον, το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού μεριμνά για το συντονισμό φορέων και την επεξεργασία μέτρων που στοχεύουν στην προστασία και ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού κόλπου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού κόλπου: Πιλοτική εφαρμογή στην Δυτική Παράκτια Ζώνη» (ΧΜ ΕΟΧ:EL0040), ως εξής:
• Συμβασιοποίηση του έργου «Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων και συντήρησης τηλεμετρικών σταθμών Λουδία και Καλοχωρίου» με στόχο την επιχειρησιακή παραγωγή και διάθεση προϊόντων παρατήρησης γης που αφορούν στην παρακολούθηση δεικτών του παράκτιου περιβάλλοντος του Θερμαϊκού κόλπου, μέσω της αξιοποίησης δεδομένων τηλεμετρίας των παραπάνω σταθμών.

THERMAIKOS

Μέριμνα για την περιοδική συμβασιοποίηση του έργου «Περισυλλογή επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων καθώς και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ουσίες του Θερμαϊκού κόλπου» μέσω χορηγιών από επιχειρήσεις ευαισθητοποιημένες στην προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Με το έργο αυτό πραγματοποιούνται περιοδικές και τακτικές εργασίες καθαρισμού, με πλωτά μέσα, για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό φαινομένων επιφανειακής ρύπανσης κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης.

Συχνές Ερωτήσεις για τον Θερμαϊκό Κόλπο

Ποιες είναι οι πηγές ρύπανσης του Θερμαϊκού κόλπου;

• Γεωργία – κτηνοτροφία
• Βιομηχανία – οικοτεχνία
• Αστικά κέντρα και οικισμοί μόνιμοι και παραθεριστικοί (εκβολές υποθαλάσσιων αγωγών)
• Μεταφορές (πλοία και δεξαμενόπλοια)
• Κατακρημνίσεις αιωρούμενων σωματιδίων από την ατμόσφαιρα, με βροχή ή χιόνι

Πως καταλήγουν οι ρύποι στη θάλασσα;

• Με τους ποταμούς που μεταφέρουν οργανικές και ανόργανες επικίνδυνες και τοξικές ενώσεις.
• Με απευθείας απόχυση υγρών αποβλήτων στις ακτές, μέσω αγωγών ή με μεταφορά με πλοία και απόθεση στη θάλασσα, υγρών και στερεών τοξικών ενώσεων.
• Από την ατμόσφαιρα.
• Με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Ποια είναι τα είδη των ρύπων;

• Παροδικοί (οικιστικά, οργανικά και βιομηχανικά απόβλητα)
• Μέτριοι (πετρέλαιο)
• Σταθερά (τεχνητά οργανικά προϊόντα-αγροχημικά, πλαστικά κλπ)
• Αδιάσπαστα (ραδιενεργά)

Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές ρύπανσης των θαλασσών;

Οι πιο σημαντικές κατηγορίες:
• Θαλάσσιες μεταφορές
• Βιομηχανία
• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (θερμική αλλοίωση)
• Αστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα
• Γεωργικές καλλιέργειες
• Αλλες πηγές

Τι είναι ο ευτροφισμός;

Ο εμπλουτισμός των υδάτων με θρεπτικά συστατικά οδηγεί στο φαινόμενο του ευτροφισμού όπου η περίσσεια των απαραιτήτων για τη θρέψη υλικών προκαλεί υπέρμετρη ανάπτυξη των φυτικών κυρίως οργανισμών με διατάραξη της υπάρχουσας
ισορροπίας. Κανονικά ο ευτροφισμός δεν πρέπει να θεωρείται ότι προέρχεται μόνο από τη χημική ρύπανση των υδάτων, αλλά σαν βραδύ φυσικό φαινόμενο. Είναι όμως αποτέλεσμα ρύπανσης όταν η αύξηση των θρεπτικών συστατικών προέρχεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Τι είναι οι παθογόνοι οργανισμοί;

Πρόκειται για οργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες ή βιολογικές διαταραχές σε φυτά ή ζώα που βρίσκονται στις θάλασσες ή στον άνθρωπο που έρχεται σε επαφή με το θαλασσινό νερό ή τρέφεται με τους θαλασσινούς οργανισμούς. Οι μικροοργανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν μια ευρεία ποικιλία από βακτηρίδια, πρωτόζωα, ιούς ή μύκητες. Οι πιο κοινοί από αυτούς συνήθως περιέχονται στα αστικά λύματα.

Ποια είναι τα συστατικά του θαλασσινού νερού;

Το θαλασσινό νερό περιέχει διάφορα άλατα, ιχνοστοιχεία και αέρια. Η σύσταση της θάλασσας μπορεί να μεταβάλλεται βραχυπρόθεσμα λόγω βιολογικών διεργασιών (π.χ. επίδραση της θερμοκρασίας) αλλά κυρίως λόγω της εισροής αποβλήτων και τοξικών ουσιών.

Τι δέχεται ο Θερμαϊκός κόλπος ως αποδέκτης;

Ο Θερμαϊκός κόλπος δέχεται τα νερά των ποταμών Αξιού, Αλιάκμονα και Λουδία που παίζουν καθοριστικό ρόλο στον εμπλουτισμό του με θρεπτικά άλατα, επηρεάζοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα αυτοκαθαρισμού του. Επίσης δέχεται τα νερά πολλών στραγγιστικών τάφρων  που επηρεάζουν δραστικά την υδρογραφία και τη θαλάσσια ζωή. Τα νερά των ποταμών επηρεάζουν όχι μόνο τη θαλάσσια περιοχή των εκβολών αλλά και την υδρογραφία μεγάλων τμημάτων του Θερμαϊκού κόλπου. Η επιρροή αυτή είναι συνάρτηση της παροχής των ποταμών, των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής και των εποχιακών τους μεταβολών

Πώς οριοθετείται ο Θερμαϊκός κόλπος;

Ο Θερμαϊκός κόλπος βρίσκεται στο Β.Δ. Αιγαίο και οριοθετείται ανατολικά από τη  χερσόνησο της Κασσάνδρας, δυτικά από τα παράλια του ν. Πιερίας και βόρεια από την ακτογραμμή της πόλης Θεσσαλονίκης. Χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα, τον Όρμο, τον Εσωτερικό Θερμαϊκό, τον Κεντρικό και το Νότιο Θερμαϊκό.

Τι δημιουργούν οι ρυπαντές στο Θερμαϊκό κόλπο;

• Αύξηση πρωτογενούς παραγωγής (ανθήσεις νερών – ευτροφισμό)
• Αύξηση βιομάζας
• Δημιουργία ανοξικών και υποξικών ζωνών (θαλάσσιες αζωικές ζώνες-καταστροφή βιοποικιλότητας)

Πώς καταλήγουν οι ρυπαντές στον Θερμαϊκό κόλπο;

• με απευθείας στράγγιση
• με στράγγιση μέσω των ποταμών
• σαν απορροές πλοίων και εκπλυμάτων
• με αεριογενή διάλυση (αέριες εκπομπές βιομηχανιών και αυτοκινήτων)
• με πετρελαιοκηλίδες και διασπορά χημικών