Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ” στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings” και ακρωνύμιο BENEFIT του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας, INTERREG IPA CCI 2014 TC 16 I5CB 009 (Α.Π.: 6984/14-11-2019).

ypes press002
ypes press002

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης :
“ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ” στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Βελτιώνοντας
την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for
public buildings” και ακρωνύμιο BENEFIT του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας, INTERREG IPA CCI 2014
TC 16 I5CB 009 (Α.Π.: 6984/14-11-2019).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (PDF)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ BENEFIT-10oς 2019 (PDF)

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ-ΜΕΛΕΤΗ-BENEFIT (PDF)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΗ-BENEFIT (PDF)