ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ TERRA VINO ΚΗΜΔΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2384/18-4-2019)

ypes press002
ypes press002

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ TERRA VINO ΚΗΜΔΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2384/18-4-2019)

TERRA-VINO (pdf)