Έγκριση του υπ’ αρ. 3/03.12.2021 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης»

ypes press002
ypes press002

Έγκριση του υπ’ αρ. 3/03.12.2021 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
«Ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης» στο
πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Βελτιώνοντας την ενεργειακή
απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT:
Demonstration for public buildings”, BENEFIT (υπ’ αρ. 3724/31.08.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ:21PROC009132875 2021-08-31)

2021 12 17 ΑΠ6101 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 655346ΜΤΛ6-ΜΓΠ

Προηγούμενο άρθροΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ LOC FOOD ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6096/17-12-2021
Επόμενο άρθροΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ LOC FOOD ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6095/17-12-2021