ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ LOC FOOD ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6095/17-12-2021

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για την σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων γραφείου στο πλαίσιο του έργου με αριθμό 2020ΣΕ03920000 του ΠΔΕ , τίτλο “Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των Αγροτικών Προϊόντων και της Παραδοσιακής Διατροφής – Local Development and Cross Boarder Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food ” και ακρονύμιο LOCFOOD.

2021 12 17 6095 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21PROC009776517