ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ LOC FOOD ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6096/17-12-2021

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για την σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια Η/Υ στο πλαίσιο του έργου με αριθμό 2020ΣΕ03920000 του ΠΔΕ , τίτλο “Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των Αγροτικών Προϊόντων και της Παραδοσιακής Διατροφής – Local Development and Cross Boarder Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food ” και ακρονύμιο LOCFOOD.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6096/17-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ LOC FOOD