Συνοπτικός διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης

ypes press002
ypes press002

Το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
«Ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης» στο
πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings”, BENEFIT Εκτιμώμενης αξίας 19.656,88 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %, 4.717,65 €)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ BENEFIT 21PROC009132875 (PDF)

Συνημμένα υποβάλλονται:
  1. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  2. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩN ΑΜΟΙΒΩΝ
  3. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σε pdf και xls αρχείο για επεξεργασία
  5. ΕΕΕΣ σε μορφή xml  για επεξεργασία

 

Προηγούμενο άρθροΔημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης: «Ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης»(Α.Π.: 3714/31-08-2021).
Επόμενο άρθροΔήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη