Συνοπτικός διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης

ypes press002
ypes press002

Το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
«Ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης» στο
πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings”, BENEFIT Εκτιμώμενης αξίας 19.656,88 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %, 4.717,65 €)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ BENEFIT 21PROC009132875 (PDF)

Συνημμένα υποβάλλονται:
  1. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  2. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩN ΑΜΟΙΒΩΝ
  3. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σε pdf και xls αρχείο για επεξεργασία
  5. ΕΕΕΣ σε μορφή xml  για επεξεργασία