ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ (Α.Π.: 3553/12-08-2021) για την επιλογή αναδόχου «Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD»

ypes press002
ypes press002

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την επιλογή αναδόχου «Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου
Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου
έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων
και των παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of
Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD»

Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
Προϋπολογισμός: Ογδόντα εννέα χιλιάδες σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά του ευρώ (89.040,32€)
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας -τιμής
CPV: 72212610-8, 72413000-8, 79132000-8, 79800000-2, 64228200-2, 79951000-5, 79413000-2,
79950000-8, 79413000-2, 79342000-3, 79340000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_PDF

Προηγούμενο άρθροΣυνάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) κ. Σταύρου Καλαφάτη με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα
Επόμενο άρθροΣυνέντευξη του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη στη “Μακεδονία της Κυριακής” και τον δημοσιογράφο Νίκο Οικονόμου.