Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια ειδών γραφείου και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών (Α.Π.: 2942/08-07-2021).

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια ειδών γραφείου και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών (Α.Π.: 2942/08-07-2021).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PDF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ