Διευκρίνιση σχετικά με την λήξη της εγγύησης συμμετοχής της με αρ. 3020/13.07.2021 (21PROC008911408 2021-07-13) διακήρυξης (Α.Π.: 3285/27-07-2021).

ypes press002
ypes press002

Διευκρίνιση σχετικά με την λήξη της εγγύησης συμμετοχής της με αρ.3020/13.07.2021 (21PROC008911408 2021-07-13) διακήρυξης (Α.Π.: 3285/27-07-2021).

ΑΡΧΕΙΟ_PDF