ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αρ. 4836/07.10.2020 διακήρυξης (ΑΔΑ:ΩΙΕΚ46ΜΤΛ6-ΗΡΛ, ΑΔΑΜ:20PROC007473170 2020-10-14) κατόπιν άγονου συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ»

ypes press002
ypes press002
  1. Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α του ν.4412/16, και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αρ. 4836/07.10.2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ:ΩΙΕΚ46ΜΤΛ6-ΗΡΛ, ΑΔΑΜ:20PROC007473170 2020-10-14), εφεξής διακήρυξη, για την ανάθεση της μελέτης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings”.Το έργο BENEFIT συγχρηματοδοτέιται από την Ευρωπαϊκή Ένωση & εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

 

  1. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την 29.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.στην αίθουσα 125, 1ος όροφος του Διοικητηρίου 3. Το αντικείμενο της  προς  ανάθεση  μελέτης και τα ειδικότερα παραδοτέα αυτής περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της διακήρυξης.
  2. Η εκτιμώμενη αξία της  σύμβασης  ανέρχεται  σε  24.586,14  €  €  (χωρίς  ΦΠΑ)  και  περιλαμβάνει τιςπροεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

i.15.504,37  €  για  μελέτη  κατηγορίας  {9} –Μηχανολογικές,  ηλεκτρολογικές  και ηλεκτρονικές μελέτες,

ii.4.770,58  € για μελέτη κατηγορίας {7} –Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες,

iii.1.104,30 € για μελέτη κατηγορίας {8} –Στατικές μελέτες, iv.και  3.206,89 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη  διαδικασία της  διαπραγμάτευσης  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 της διακήρυξης.
  2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής  των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 29.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συντάξουντις προσφορές τους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
  4. Οι φάκελοι των  προσφορών  υποβάλλονται  και  γίνονται  δεκτοί  εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας, ήτοι μέχρι και 29.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η διακήρυξη είχε δημοσιευθεί στις ανακοινώσεις (Εδώ)

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (PDF)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟ 20PROC007473170 (PDF)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ BENEFIT 7oς 2020 (PDF)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ BENEFIT 7ος 2020 (PDF)

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ BENEFIT 7ος 2020 (PDF)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (PDF)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PDF)

ΠΕΑ ΥΜΑΘ (PDF)

 

Προηγούμενο άρθρο18-12-2020 Συνέντευξη του κ. Θεόδωρου Καράογλου, στον 102 FM της ΕΡΤ-3 και την εκπομπή “αίθουσα σύνταξης”
Επόμενο άρθροΘ. Καράογλου: ” Φέτος κάνουμε ρεβεγιόν με προσοχή ώστε το γιορτινό τραπέζι να μην γίνει εστία υπερμετάδοσης του κορωνοϊού”