Έγκριση του υπ’ αρ. 1/29.10.2020 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε με την με αριθ. 4836/07.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007473170 2020-10-14) διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings” και προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του ν.4412/16 (Α.Π.: 5857/26-11-2020).

ypes press002
ypes press002

Έγκριση του υπ’ αρ. 1/29.10.2020 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε με την με αριθ. 4836/07.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007473170 2020-10-14) διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings” και προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του ν.4412/16 (Α.Π.: 5857/26-11-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ_PDF

Προηγούμενο άρθροΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΣΠΕ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ν.2716/99 ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ν.4412/2016 (Α.Π.: 5829/02-12-2020)
Επόμενο άρθροΣυνέντευξη Θ. Καράογλου στην εφημερίδα “POLITICAL” και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Διαμαντή (08-12-2020)