Έγκριση του υπ’ αρ. 14/2019 πρακτικών της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και κατακύρωση του αποτελέσματος της με αρ. αριθ. 6597/31-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005794187 2019-11-04) διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με δικαίωμα συμμετοχής κατά αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ του άρθρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4412/2016 (Α.Π.: 8164/27-12-2019).

ypes press002
ypes press002

Έγκριση του υπ’ αρ. 14/2019 πρακτικών της τριμελούς επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης και κατακύρωση του αποτελέσματος της με αρ. αριθ.
6597/31-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005794187 2019-11-04) διακήρυξης ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας με δικαίωμα συμμετοχής κατά αποκλειστικότητα σε
ΚΟΙΣΠΕ του άρθρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του
ν.4412/2016 (Α.Π.: 8164/27-12-2019).

ΑΡΧΕΙΟ_PDF

Προηγούμενο άρθροO Θ. Καράογλου τίμησε όσους στήριξαν χορηγικά την έκθεση έργων τέχνης “Σύγχρονες όψεις του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη”
Επόμενο άρθροΣυνέντευξη Θ. Καράογλου στην Εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής» και τον δημοσιογράφο Νίκο Οικονόμου (29-12-2019) “Η Β. Ελλάδα ασφαλής επενδυτικός προορισμός”