Έγκριση του υπ’ αρ. 14/2019 πρακτικών της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και κατακύρωση του αποτελέσματος της με αρ. αριθ. 6597/31-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005794187 2019-11-04) διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με δικαίωμα συμμετοχής κατά αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ του άρθρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4412/2016 (Α.Π.: 8164/27-12-2019).

ypes press002
ypes press002

Έγκριση του υπ’ αρ. 14/2019 πρακτικών της τριμελούς επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης και κατακύρωση του αποτελέσματος της με αρ. αριθ.
6597/31-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005794187 2019-11-04) διακήρυξης ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας με δικαίωμα συμμετοχής κατά αποκλειστικότητα σε
ΚΟΙΣΠΕ του άρθρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του
ν.4412/2016 (Α.Π.: 8164/27-12-2019).

ΑΡΧΕΙΟ_PDF