ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΣΠΕ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ν.2716/99 ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ν.4412/2016(Α.Π.: 6597/31-10-2019).

ypes press002
ypes press002

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΣΠΕ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ν.2716/99 ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ν.4412/2016 (Α.Π.: 6597/31-10-2019).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (PDF)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (PDF)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (DOC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (DOC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΕΥΔ (DOC)