Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικού εποπτείας, φύλαξης και έγκαιρης προειδοποίησης και την παροχή συναφών υπηρεσιών για το κτίριο και τον αύλειο χώρο του Κυβερνείου (Παλατάκι) (Α.Π. : 3510/03-06-2019).

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικού εποπτείας, φύλαξης και έγκαιρης προειδοποίησης και την παροχή συναφών υπηρεσιών για το κτίριο και τον αύλειο χώρο του Κυβερνείου (Παλατάκι), προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (20.348,40 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PDF)