Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για το έργο <<ΣΤΗΡΙΖΩ>>(ΑΡ. ΠΡΩΤ. 609/31-01-2019).

ypes press002
ypes press002

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από αίτημα πολλών φορέων παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και τις 12/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
12:00.
Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο
πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Γραμματείας γρ. 210, 2ος όροφος, Αγίου
Δημητρίου, Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με
εταιρία ταχυμεταφορών και φέρουν ημερομηνία και σφραγίδα αποστολής από το
ταχυδρομείο 12/02/2019 γίνονται δεκτές.

(pdf)

Προηγούμενο άρθροΔιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων για την υλοποίηση του έργου «Διοργάνωση Διαβαλκανικού FORUM με τίτλο “Η ανάπτυξη των διαβαλκανικών Υποδομών & Δικτύων ως μοχλών προώθησης της Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας”».(ΑΡ.ΠΡΩΤ.:542/30-01-2019)
Επόμενο άρθροΔΤ-Χαιρετισμός της ΥΜΑΘ στα εγκαίνια της Zootechnia