Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για το έργο <<ΣΤΗΡΙΖΩ>>(ΑΡ. ΠΡΩΤ. 609/31-01-2019).

ypes press002
ypes press002

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από αίτημα πολλών φορέων παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και τις 12/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
12:00.
Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο
πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Γραμματείας γρ. 210, 2ος όροφος, Αγίου
Δημητρίου, Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με
εταιρία ταχυμεταφορών και φέρουν ημερομηνία και σφραγίδα αποστολής από το
ταχυδρομείο 12/02/2019 γίνονται δεκτές.

(pdf)