Ιδιωτικές Επενδύσεις

Ενημέρωση / Ανακοινώσεις για τους Αναπτυξιακούς Νόμους 3908/11 & 4399/16

  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 50088/20-05-2020, τέταρτης (4ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η σχετική Ανακοίνωση & Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Δ΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (ΥΠΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Δ΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 50095/20-05-2020, δεύτερης (2ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η σχετική Ανακοίνωση & Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Β΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας των ΜΠΜ Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 (ΥΠΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Β΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας των ΜΠΜ Επιχειρήσεων Ν.4399/2016

  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 69395/01-07-2019, πρώτης (1ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η σχετική Ανακοίνωση & Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Α΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας των ΜΠΜ Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 (ΥΠΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Α’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 6.α του νόμου 4399/2016 (Α΄117) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε η τρίτη (3η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας», ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης. Η παρούσα έκδοση (3η) αντικαθιστά την προηγούμενη δεύτερη (2η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης με αριθμό εγκριτικής πράξης 54110/21-5-2018, για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο πλαίσιο της 7ης προκήρυξης του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και εφεξής (ΑΔΑ: ΩΓΧΒ46ΜΤΛΡ-ΨΝΘ).

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 6.α του νόμου 4399/2016 (Α΄117), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 4479/2017 (Α΄94), εγκρίθηκε η τρίτη (3η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας, τις μεθόδους αξιολόγησης καθώς και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης.
Η παρούσα έκδοση (3η) αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης με αριθμό εγκριτικής πράξης 83827/02.08.2018 και έχει εφαρμογή για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του προαναφερόμενου καθεστώτος και εφεξής (ΑΔΑ: Ψ4Χ346ΜΤΛΡ-ΑΥΘ).

  • ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Ν.4399/16, 5η προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων” & 7η προκήρυξη του καθεστώτος της “Γενικής Επιχειρηματικότητας”)

Κατά την διαδικασία της 5ης προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων” και της 7ης προκήρυξης του καθεστώτος της “Γενικής Επιχειρηματικότητας” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στον Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, φορέα υποδοχής επενδυτικών σχεδίων στη Μακεδονία και τη Θράκη, υποβλήθηκαν 45 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικού π/υ  303.149.778,19 ευρώ  με το κίνητρο της επιχορήγησης ή/και της φορολογικής απαλλαγής.
Αναλυτικά, υποβλήθηκαν 27 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού 153.684.976,83 ευρώ για το καθεστώς των Μικρών – πολύ μικρών επιχειρήσεων και 18 προτάσεις προϋπολογισμού 149.464.801,36 ευρώ για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας .
Τα υποβαλλόμενα σχέδια αφορούν επενδύσεις  στον κλάδο του τουρισμού, των φαρμάκων, της τεχνολογίας, των logistics, των αγροδιατροφικών προϊόντων, της βιομηχανίας, τις τηλεοπτικές παραγωγές και την ιατρική αποκατάσταση.

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 6.α του νόμου 4399/2016 (Α΄117) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε η δεύτερη (2η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο καθεστώς της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης. Η παρούσα έκδοση (2η) αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης με αριθμό εγκριτικής πράξης 35786/06-4-2020, για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο πλαίσιο της 5ης προκήρυξης του καθεστώτος και εφεξής(ΑΔΑ: 6Ε7246ΜΤΛΡ-ΙΓΓ​ ).

Συχνές Ερωτήσεις                                       Επιχειρηματικότητα στη Μακεδονία και Θράκη