Δημόσιες Συμβάσεις

 • Το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
  συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
  «Ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης» στο
  πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings”, BENEFIT Εκτιμώμενης αξίας 19.656,88 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %, 4.717,65 €)

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ BENEFIT 21PROC009132875 (PDF)

  Συνημμένα υποβάλλονται:
  1. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  2. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩN ΑΜΟΙΒΩΝ
  3. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σε pdf και xls αρχείο για επεξεργασία
  5. ΕΕΕΣ σε μορφή xml  για επεξεργασία

   

 • Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης: «Ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης» (Α.Π.: 3714/31-08-2021).

    ΕΓΓΡΑΦΟ_PDF

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ
  για την επιλογή αναδόχου «Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο:
  Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD» (21PROC009068414 2021-08-12  pdf)
 • Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ’ αρ. 3020/13-07-2021 (21PROC008911408 2021-07-13) διακήρυξης.

Απάντηση σε ερώτημα για τη διακήρυξη της μελέτης του Έργου BENEFIT (Α.Π.: 3303/27-07-2021).
Διευκρίνιση σχετικά με την λήξη της εγγύησης συμμετοχής (Α.Π.: 3285/27-07-2021).
Διευκρίνιση σχετικά με τον τύπο βαθμολόγησης οικονομικής προσφοράς (Α.Π.: 3165/20-07-2021).

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και στεγανοποίησης στην ανωδομή του κτιρίου του Διοικητηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών  (Α.Π.: 2951/08-07-2021).
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PDF
 • Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση : Επίδειξη σε δημόσια κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings”, BENEFIT.                      (Α.Π.: 3020/13-07-2021)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ BENEFIT
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ – BENEFIT
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ – BENEFIT
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ – BENEFIT
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΑ ΥΜΑΘ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΕΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ XML ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ