Έγκριση του υπ’ αρ. 10/2022 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και κατακύρωση του αποτελέσματος για το Τμήμα 1 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων που διενεργήθηκε με την με αριθ. 1562/07-04-2022 (22PROC010350689 2022-04-07) διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και υλοποίησης του έργου “Εναλλακτική Τουριστική Εμπειρία (Alternative Touristic Experience)”, με ακρωνύμιο ALTER TRIP το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”, INTERREG IPA CBC Programme»

ypes press002
ypes press002

Έγκριση του υπ’ αρ. 10/2022 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και κατακύρωση του αποτελέσματος
για το Τμήμα 1 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών
ορίων που διενεργήθηκε με την με αριθ. 1562/07-04-2022 (22PROC010350689
2022-04-07) διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών
συμβούλου διαχείρισης και υλοποίησης του έργου “Εναλλακτική Τουριστική
Εμπειρία (Alternative Touristic Experience)”, με ακρωνύμιο ALTER TRIP το οποίο
έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Δημοκρατία
της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”, INTERREG IPA CBC Programme».

ΑΠΟΦΑΣΗ_PDF