Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας

ypes press002
ypes press002

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με δικαίωμα συμμετοχής κατ’ αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ του άρθρου 12 του ν.2716/99 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4412/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_PDF

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_PDF