Έγκριση των υπ’ αρ. 12/2019 και 13/2019 πρακτικών της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τη με αρ. αριθ. 6597/31-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005794187 2019-11-04) διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με δικαίωμα συμμετοχής κατά αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ του άρθρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4412/2016 (Α.Π.: 7152/06-12-2019).

ypes press002
ypes press002

Έγκριση των υπ’ αρ. 12/2019 και 13/2019 πρακτικών της τριμελούς
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για
τη με αρ. αριθ. 6597/31-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005794187 2019-11-04) διακήρυξη
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με δικαίωμα συμμετοχής κατά
αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ του άρθρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των διατάξεων
του άρθρου 20 του ν.4412/2016 (Α.Π.: 7152/06-12-2019).

ΑΡΧΕΙΟ_PDF

Προηγούμενο άρθροΧαιρετισμός Θ. Καράογλου στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Ένωσης Γυναικών για τη Διεθνή ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών (04-12-2019)
Επόμενο άρθροΧαιρετισμός Θ. Καράογλου στη 2η προσομείωση του Δημοτικού Συμβουλίου Παύλου Μελά, με τίτλο “Δήμοθεν”(06-12-2019)