Διευκρίνιση – Διόρθωση επί της με αρ.6197/11.10.2019 ΑΔΑΜ:19PROC005692779 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων και συντήρησης τηλεμετρικών σταθμών Λουδία και Καλοχωρίου του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού κόλπου: Πιλοτική εφαρμογή στη Δυτική Παράκτια ζώνη» (EL 0040 XM EOX) (Α.Π.: 6312/16-10-2019)

ypes press002
ypes press002

Διευκρίνιση – Διόρθωση επί της με αρ. 6197/11.10.2019
ΑΔΑΜ:19PROC005692779 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων και
συντήρησης τηλεμετρικών σταθμών Λουδία και Καλοχωρίου του έργου
«Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας
ζώνης Θερμαϊκού κόλπου: Πιλοτική εφαρμογή στη Δυτική Παράκτια ζώνη» (EL
0040 XM EOX) (Α.Π.: 6312/16-10-2019).

Διευκρίνιση-Διόρθωση (ΑΡΧΕΙΟ_PDF)