Έγκριση του υπ’ αρ. 8 / 2019 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος της με αρ. αριθ. 2384/18-04-2019 (19PROC004822848) διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Oenotouristic cross– border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience” και ακρωνύμιο: TERRA VINO, για το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”

ypes press002
ypes press002

Έγκριση του υπ’ αρ. 8 / 2019 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής
διεξαγωγής διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος της με αρ. αριθ.
2384/18-04-2019 (19PROC004822848) διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για
την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, διαχείρισης και
υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Oenotouristic cross–
border capacity building: A transition from promoting wine production to
oenotourism experience” και ακρωνύμιο: TERRA VINO, για το Υπουργείο
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme
CCI 2014 TC 16 I5CB 009”

 

αρχείο σε μορφή (pdf)

Προηγούμενο άρθροΑπόφαση για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Παράγω» εξέδωσε το Υφυπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης)
Επόμενο άρθροΝέα πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατόπιν της ματαίωσης της διαδικασίας της υπ’ αρ. 4080/20.06.2019 πρόσκλησης