ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

ypes press002
ypes press002
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ; Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/03/2017
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας  Θράκης) (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 541 23, Θεσσαλονίκη)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:

28/03/2017

 

90910000-9

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 02/05/2017 έως 31/12/2017
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 46.854,84€ € χωρίς ΦΠΑ (58.100€ συμπ. ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ 0875, (ειδ. φορ. 07/210), οικονομικού έτους 2017

 

Διακήρυξη

2017_03_K (pdf)

2017_03_K (doc)