Γενική Διεύθυνση

Αν. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης:
Θεοφύλακτος Παπαδόπουλος, τηλ.: 2313501381, email: theofilos@mathra.gr

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι ο προγραμματισμός και η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων ενδυνάμωσης της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της Μακεδονίας και Θράκης, προστασίας και ανάδειξης της φυσικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, προώθησης της συνεργασίας με τις χώρες της Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου σε θέματα περιβάλλοντος, έργων υποδομής, πολιτιστικής κληρονομιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απόδημου ελληνισμού καθώς και ο σχεδιασμός, συντονισμός, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της διοικητικής υποστήριξης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της οικονομικής λειτουργίας του Φορέα και των εποπτευόμενων από εκείνον φορέων, σύμφωνα με τις αρχές της ποιότητας και αποδοτικότητας και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης. Επιπλέον, περιλαμβάνονται η συνεργασία και διαρκής ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας σχετικά με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς ή/και τις δυνατότητες ανάπτυξης, τροποποίησης ή περιστολής δράσεων, προγραμμάτων και πολιτικών και η συμμετοχή στην έκδοση σχετικών κανονιστικών πράξεων, που αφορούν ή επηρεάζουν τη δημοσιονομική διαχείριση.