Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Email Διεύθυνσης : ependyseis@mathra.gr

Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Δημοσθένης Ταχταλίδης, τηλ.: 2313501148, email: dtachtalidis@mathra.gr

Η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει ως επιχειρησιακούς στόχους την αξιολόγηση, έγκριση, παρακολούθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και την παροχή κρατικών ενισχύσεων, σε εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων.

 

Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας
email : enimerosi.ependyseis@mathra.gr

ΠροϊστάμενοςΤμήματος:
Αναστάσιος Ζαφειρίδης, τηλ.: 2313501147, email: zafiridis@mathra.gr

Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την παραλαβή των αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων, για τα στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των επενδυτικών νόμων.
β) Την ενημέρωση για την εφαρμογή των επενδυτικών νόμων που υλοποιούνται στη στον χώρο της Μακεδονίας και Θράκης.
γ) Την παρακολούθηση, συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων των σχεδίων ιδιωτικών επενδύσεων.
δ) Τη διενέργεια του προελέγχου πληρότητας των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων των εκάστοτε επενδυτικών νόμων, όπως αυτοί ισχύουν.

 

Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων
email : axiologisi.ependyseis@mathra.gr

Προϊσταμένη Τμήματος:
Κωντάνα Θεοδώρα, τηλ.: 2313501342, email: kontana@mathra.gr

Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τη μέριμνα για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, την έκδοση εγκριτικών ή απορριπτικών αποφάσεων και την εξέταση αιτημάτων ουσιωδών τροποποιήσεων των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.
β) Τον έλεγχο πληρότητας, νομιμότητας και την αξιολόγηση των υποβαλλομένων επενδυτικών προτάσεων.
γ) Τη διενέργεια αξιολογήσεων των ενστάσεων.
δ) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής στους επενδυτικούς νόμους, την εισήγηση επί αιτήσεων ουσιωδών μεταβολών των εγκριτικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, και την εισήγηση για την έκδοση απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων στις περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί οιοσδήποτε έλεγχος επενδυτικών σχεδίων.
ε) Την εξέταση αιτημάτων θεραπείας επί αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
στ) Την εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

 

Τμήμα Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων
email : elegxos.ependyseis@mathra.gr

Προϊστάμενος Τμήματος:
Μάρλης Ιωάννης, τηλ.: 2313501166, email: jmarlis@mathra.gr

Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τη μέριμνα για την τεχνική και οικονομική παρακολούθηση της προόδου των επενδύσεων που υπάγονται στους επενδυτικούς νόμους, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων των εγκριτικών πράξεων και των διατάξεων των αναπτυξιακών νόμων από τους επενδυτές κατά το στάδιο υλοποίησης ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
β) Την εισήγηση συγκρότησης των Οργάνων Ελέγχου για τη διενέργεια των ελέγχων των επενδύσεων, που διέπονται από τις διατάξεις των επενδυτικών νόμων και την παραλαβή των πορισμάτων τους.
γ) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων, πιστοποίησης προόδου υλοποίησης επενδυτικών έργων, στις οποίες περιλαμβάνονται και προκύπτουσες αναγκαίες τροποποιήσεις των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, και την εισήγηση για την έκδοση ανακλητικών αποφάσεων ή και επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και μέχρι το στάδιο της δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.
δ) Την εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
ε) Την εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
στστ) Την παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των όρων του θεσμικού πλαισίου των επενδυτικών νόμων μετά την υπαγωγή τους και μέχρι το στάδιο της δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας τoυς.
ζ) Την εισαγωγή και τον έλεγχο των στοιχείων παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων και την περιοδική έκδοση αποτελεσμάτων παρακολούθησης και προόδου υλοποίησης των επενδύσεων.

 

Τμήμα Παρακολούθησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων και Ενισχύσεων
email : makroxronies.ependyseis@mathra.gr

Προϊστάμενος Τμήματος:
Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος, τηλ.: 2313501336, email: atheocha@mathra.gr

Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τον έλεγχο των προϋποθέσεων καταβολής ενισχύσεων και τήρησης των όρων που προβλέπονται στις αποφάσεις υπαγωγής και σχετική εισήγηση προς την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου δικαιολογητικών και καταβολής ενισχύσεων.
β) Τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων και των λειτουργικών δαπανών όλων των φορέων εφαρμογής των επενδυτικών νόμων.
γ) Την παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των όρων του θεσμικού πλαισίου των επενδυτικών νόμων μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους.
δ) Την εισήγηση για την έκδοση τροποποιητικών ή ανακλητικών αποφάσεων ή και αποφάσεων επιβολής κυρώσεων μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.
ε) Τις εισηγήσεις στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή επί αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.