Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής

Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Θεοφύλακτος Παπαδόπουλος, τηλ.: 2313501408, email: theofilos@mathra.gr

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:
α) την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο αρμοδιότητας του Φορέα,
β) την παρακολούθηση των δράσεων των ευρωπαϊκών οργάνων, διεθνών οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που εδρεύουν στη Μακεδονία και τη Θράκη,
γ) την προώθηση της συνεργασίας με τις ξένες χώρες σε θέματα περιβάλλοντος, έργων υποδομής, πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικής ανάπτυξης,
δ) την προώθηση της ένταξης των παλιννοστούντων, αποδήμων, προσφύγων και μεταναστών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς,
ε) την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων,
στ) τη δημιουργία ζωνών και πόλων καινοτομίας,
ζ) την κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης,
η) την εποπτεία της αγοράς.

 

Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Προϊστάμενος Τμήματος:
Ιωάννης Κοτζιάμπασης, τηλ.: 2313501146, email: jkotzi@mathra.gr

Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τον προγραμματισμό, αναζήτηση, προετοιμασία, υποβολή προτάσεων και διαχείριση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την υλοποίηση έργων που στοχεύουν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, εκπαιδευτική, τεχνολογική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της Μακεδονίας και Θράκης, τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.
β) Τον προγραμματισμό, αναζήτηση, προετοιμασία, υποβολή προτάσεων και διαχείριση έργων προερχόμενων από Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης.
γ) Την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδιασμού, προτεραιοτήτων και αναγκών, όπως επίσης και τον καθορισμό πολιτικής χρηματοδότησης, τον Ετήσιο προγραμματισμό Εθνικού σκέλους ΠΔΕ για τον Φορέα. Τον Προγραμματισμό προϋπολογισμού στο έτος και αντίστοιχη εισήγηση στο Τμήμα Προϋπολογισμού.
δ) Την επικοινωνία, συνεργασία, συντονισμό και υποστήριξη των υπόλοιπων οργανικών μονάδων του Φορέα όπως επίσης και άλλων φορέων, Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού και Υπουργείων για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδιασμού, στόχων, στρατηγικής και την υλοποίηση Προγραμματικών Συμφωνιών για τα συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά έργα. Τις εισηγήσεις στα αρμόδια Τμήματα για θέματα οικονομικής διαχείρισης των έργων.
ε) Τη συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές, τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σχετική αλληλογραφία, παροχή στοιχείων και αναφορών, συμμετοχή σε ενημερωτικά, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια, εκπροσώπηση σε Ομάδες Εργασίας, τεχνικές συναντήσεις και Επιτροπές.
στ) Τη διαχείριση και υποστήριξη των Ο.Π.Σ για την υποβολή και παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών έργων και προτάσεων. Την εφαρμογή καλών πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαχείρισης έργων και προτύπων δημόσιας διοίκησης ολικής ποιότητας.
ζ) Τη διαχείριση και παρακολούθηση εγκεκριμένων έργων, τη συνεργασία, συντονισμό και υποστήριξη των λοιπών μονάδων του Φορέα. Τις εισηγήσεις στα αρμόδια Τμήματα για θέματα οικονομικής διαχείρισης των έργων. Την τήρηση πλήρους φακέλου/αρχείου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υλοποίησης.
η) Την παρακολούθηση και τον συντονισμό δράσεων σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος έργων υποδομής, πολιτιστικής κληρονομιάς, τουριστικής ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και εκπαίδευσης για τη Μακεδονία και την Θράκη, αλλά και μέσω διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας με τις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου.
θ) Την ενημέρωση των πολιτών και φορέων της Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με τα όργανα και τις πολιτικές της ΕΕ, καθώς και με τις προτεινόμενες δράσεις συνεργασίας, ιδιαίτερα όσων αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη και τις πολιτικές συνοχής.
ι) Την προβολή του επιχειρησιακού σχεδιασμού των έργων και των αποτελεσμάτων αυτών μέσω διοργάνωσης ημερίδων/συνεδρίων, μέσω εκπροσώπησης σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια, μέσω του Γραφείου Τύπου του Φορέα και άλλων Υπουργείων και μέσω των κρατικών και περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με θέματα και δράσεις προώθησης της Διεθνούς συνεργασίας.
ια) Τη διοργάνωση συνεδρίων και διασκέψεων για θέματα περιφερειακής πολιτικής. Τη συνεργασία με τους Ο.Τ.Α Α` και Β` βαθμού, με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
ιβ) Τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικών με τους δείκτες ποιότητας ζωής και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές μεταβλητές στις παραμεθόριες περιοχές.

 

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Απόδημου Ελληνισμού
Προϊστάμενος Τμήματος:
Hλίας Ιωσηφίδης, τηλ.: 2313501301, email: iosifidis@mathra.gr

Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τη μέριμνα για την οικονομική και κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων Ελλήνων στη Μακεδονία και Θράκη και τη συνεργασία με ομογενειακές οργανώσεις.
β) Την ενίσχυση των δράσεων και προγραμμάτων ελληνικών ομογενειακών πολιτιστικών και άλλων φορέων του εξωτερικού, με μέλη από τη Μακεδονία και τη Θράκη.
γ) Τη διοργάνωση δράσεων και υλοποίηση έργων για θέματα αποδήμων, μεταναστών και προσφύγων σε Ελλάδα και Εξωτερικό, όπως π.χ. θεματικές εκθέσεις, διασκέψεις, ημερίδες, συνέδρια κ.ά.
δ) Τη συνεργασία με την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου για την προώθηση αναπτυξιακών και επενδυτικών σχεδίων στη Μακεδονία, τη Θράκη και στα κράτη-μελη της Τράπεζας.
ε) Την τήρηση βάσεων δεδομένων σχετικά με τις δράσεις ελληνικών ομογενειακών οργανώσεων του απόδημου Ελληνισμού με μέλη από τη Μακεδονία και τη Θράκη.

 

Τμήμα Εποπτείας Αγοράς
Προϊστάμενος Τμήματος:
Ιωάννης Μάρλης, τηλ.: 2313501297, email: jmarlis@mathra.gr

Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τον έλεγχο της συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων και των υπηρεσιών ποιότητας που καλύπτονται από την τεχνική/βιομηχανική νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
β) Την εξέταση της τεχνικής τεκμηρίωσης, του τεχνικού φακέλου των προϊόντων, των άλλων συνοδευτικών εγγράφων τους, καθώς και τους μακροσκοπικούς και εργαστηριακούς ελέγχους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, μετά από τις σχετικές δειγματοληψίες.
γ) Την αποστολή των αναλυτικών αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων, καθώς και όλων των στοιχείων τεκμηρίωσής τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
δ) Την εισήγηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων της επιβολής διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.