Αυτοτελή Τμήματα

Υπηρεσιακές Μονάδες Υπαγόμενες απευθείας στην Υφυπουργό

Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Προϊσταμένη Τμήματος:
Μαρία Μάνου, τηλ.: 2313501181, email: manou@mathra.gr

Το Τμήμα αυτό είναι κυρίως αρμόδιο για το συντονισμό, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Φορέα για τη συλλογή πληροφοριών, την επεξεργασία σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού/Υφυπουργού των σχετικών απαντήσεων και την προώθησή τους στην Βουλή.

Τμήμα Περιφερειακού Τύπου και Εθιμοτυπίας
Προϊστάμενος Τμήματος:
Σταμάτιος Μαράτης, τηλ.: 2313501420, email: thiz@mathra.gr

Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την προβολή του έργου του Φορέα στον περιφερειακό τύπο και την αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας του Φορέα με τους πολίτες και τους φορείς.
β) Την επεξεργασία των στόχων και των μέσων υλοποίησης της επικοινωνιακής πολιτικής.
γ) Την ενημέρωση του γενικού, αλλά και των ειδικών κατηγοριών κοινού, για τις δράσεις του Φορέα στους τομείς αρμοδιότητάς του, με την παραγωγή ειδήσεων και ενημερωτικού υλικού και διοχέτευσή τους στον κατάλληλο κατά περίπτωση αποδέκτη (περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, επαγγελματικές οργανώσεις, δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς κ.λπ.).
δ) Την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων προβολής και δημοσίων σχέσεων του Φορέα (ημερίδες, συνέδρια, συνεντεύξεις τύπου, συναντήσεις).
ε) Την υποστήριξη των υπολοίπων υπηρεσιών του Φορέα για την δραστηριότητά τους που αφορά πληροφόρηση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για τον τομέα αρμοδιότητάς τους.
στ) Τη λειτουργία αρχείου πληροφοριακού υλικού για το σύνολο των υπηρεσιών του Φορέα.
ζ) Την καθημερινή επισκόπηση του περιφερειακού τύπου για τη συγκέντρωση ειδήσεων, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Φορέα και την κατάρτιση σχετικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών του.
η) Την υποδοχή, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των απευθυνόμενων στις υπηρεσίες του Φορέα δημοσιογράφων.
θ) Την τήρηση του πρωτοκόλλου εθιμοτυπίας.
ι) Την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης της περιοχής Μακεδονίας Θράκης για τις κρατικές δραστηριότητες και τη συνεργασία με τα γραφεία τύπου του χώρου ευθύνης του.
ια) Τη φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων και διοχέτευση του υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα του Φορέα.

 

Υπηρεσιακή Μονάδα Υπαγόμενη απευθείας στην Γεν. Δ/νση

Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης και Υποστήριξης Σχεδίων Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
Προϊσταμένη Τμήματος:
Καλλιόπη Τζελίζογλου, τηλ.: 2313501113, email: tzelizoglou@mathra.gr

Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, οργάνωση, κινητοποίηση και δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Φορέα καθώς και τη ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

Μονάδα Ανήκουσα σε Διεύθυνση Υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό

• Στο Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) λειτουργεί και το Γραφείο Εσωτερικών Ελεγχών Τομέα Μακεδονίας – Θράκης, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, αυτοτελούς Δ/νσης υπαγόμενης απευθείας στον Υπουργό.
Υπάλληλος Τμήματος:
Κυρατσώ Πράππα, τηλ.: 2313501196, email : kprappa@mathra.gr

Το Γραφείο αυτό ασκεί στον αντίστοιχο τομέα (Μακεδονίας και Θράκης) τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, προγραμματισμένων ή έκτακτων, κατόπιν εντολής του Υπουργού, για την αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου εσωτερικού ελέγχου (μηχανισμών ελέγχου) και διακυβέρνησης,
β) τον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Internal Control System) κατά τομέα αρμοδιότητας τους και την εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
γ) τον έλεγχο εφαρμογής και συμμόρφωσης με το εξωτερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Υπουργείου,
δ) την παροχή προγραμματισμένων ή έκτακτων, κατόπιν εντολής του Υπουργού, συμβουλευτικών έργων, στο πλαίσιο της συμβουλευτικής δραστηριότητας,
ε) την αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών και των προγραμμάτων, κατά τομέα αρμοδιότητάς τους,
στ) τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, της τήρησης της διαδικασίας για την ορθή διενέργεια των δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους, την ορθή είσπραξη και εμφάνιση των εσόδων και της διαχείρισης της περιουσίας του Υπουργείου, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την αποτροπή τους στο μέλλον,
ζ) τον έλεγχο τήρησης της διαδικασίας για την έκδοση τίτλου πληρωμής και τη διαβίβαση των σχετικών εκθέσεων ελέγχου στις αρμόδιες υπηρεσίες που εξέδωσαν τον τίτλο πληρωμής, προκειμένου να γίνει ο καταλογισμός, σε περίπτωση ελλείμματος, καθώς και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, σε περίπτωση που προκύπτουν θέματα πειθαρχικού ελέγχου,
η) τη διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών και λοιπών αναφορών,
θ) τον έλεγχο πληροφοριακών εφαρμογών, κατά τομέα αρμοδιότητας τους προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες / μηχανισμοί ελέγχου, καθώς και τον έλεγχο για την ορθή / ασφαλή διαχείριση αυτών από τους χρήστες,
ι) τον έλεγχο της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν τις πολιτικές και τα προγράμματά των κινδύνων που απειλούν τις πολιτικές και τα προγράμματά του,
ια) την επίβλεψη και τη διασφάλιση της ορθής διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων και την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικών ελέγχων σύμφωνα με το εγκεκριμένο ελεγκτικό πρόγραμμα του Υπουργείου,
ιβ) τη σύνταξη προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και την αποστολή τους στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου για την επίτευξη συμφωνίας επί των διορθωτικών και βελτιωτικών ενεργειών,
ιγ) τη σύνταξη Ενημερωτικών Σημειωμάτων προς τον Υπουργό, τον Υπηρεσιακό Γραμματέα και τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές, για γνωστοποίηση υψηλών, για το Υπουργείο, κινδύνων, που διαπιστώνονται κατά την διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων,
ιδ) την αμελλητί γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες ή στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεων απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας, ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων,
ιε) τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της τυχόν ανάγκης καταλογισμού, σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος,
(βιστ) την παρακολούθηση της υλοποίησης των βελτιωτικών ενεργειών των εσωτερικών ελέγχων,
ιζ) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,
ιη) την παρακολούθηση της έκβασης των αποτελεσμάτων του παρεχόμενου συμβουλευτικού έργου,
ιθ) την υποβολή περιοδικής αναφοράς στον Υπουργό, σχετικά με τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και την υποβολή σχετικών προτάσεων.