Τμήμα Εποπτείας Αγοράς

Προϊστάμενος : Ιωάννης Μάρλης
τηλ.: 2313501297

email : jmarlis@mathra.gr