Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

  • Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων
   Δημοσθένης Ταχταλίδης
   τηλ.: 2313501148
  • Τμήμα Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων
   Προϊστάμενος: Φώτιος Γκουζκούρης
   τηλ.: 2313501166
  • Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας
   Προϊσταμένη: Καλλιόπη Τζελίζογλου
   τηλ.: 2313501147
  • Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων
   Προϊσταμένη: Χάϊδω Σάββα
   τηλ.: 2313501168
  • Τμήμα Παρακολούθησης Μακροχρονίων Υποχρεώσεων και Ενισχύσεων
   Προϊστάμενος : Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος
   τηλ.: 2313501336