Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοίκησης

ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ, τηλ.: 2313501242, email : klean@mathra.gr


 

Τμήμα ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Προϊσταμένη : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΕΥΗ , τηλ.: 2313501229, email : v.skevi@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

 • Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ).
 • Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ.
 • Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
 • Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων, που δεν απαιτούν κοινοποίηση.

 

Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Προϊσταμένη : ΒΑΛΑΣΙΑ ΣΑΡΟΓΛΟΥ, τηλ.: 2313501236, email : saroglou@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

 • Η διασφάλιση της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών του ΓΛΚ σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 • Η διασφάλιση της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικών με τις προμήθειες.
 • Η ενημέρωση των Διευθύνσεων του Υπουργείου για τα προς προμήθεια είδη και έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 • Η επεξεργασία και έγκριση δεσμεύσεων, τιμολογίων και πληρωμών, καθώς και η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.

 

Τμήμα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϊστάμενος : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ, τηλ.:  2313501383, email : koutsouras@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

 • Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, η τροποποίηση και η εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) του Υπουργείου.
 • Η κατάρτιση και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.) και εκτίμηση της επίπτωσης του ΠΔΕ στον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου.
 • Η αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης και η σχετική παροχή γνώμης.
 • Η παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) κονδυλίων / ποσοστών διάθεσης και η διαβίβαση στο ΓΛΚ αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του υπουργείου.