Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:

α) τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της πολιτικής για τη διοίκηση του προσωπικού του Φορέα και των εποπτευόμενων φορέων,
β) την παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση διαδικασιών,
γ) την εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας καθώς και των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας,
δ) την προώθηση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ε) τη σύνταξη των απόψεων της Διοίκησης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια και την εμπρόθεσμη αποστολή τους σε αυτά,
στ) τη διάθεση και την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των απαραίτητων για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων του Τομέα Μακεδονίας Θράκης πληροφοριακών συστημάτων,
ζ) τη συνεργασία με κάθε αρχή για την προώθηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφόρησης για κάθε θέμα, που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.

 •  Αργυρώ Αμαράντου
  Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  τηλ.: 2313501239

email : amaradou@mathra.gr

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού
  Προϊσταμένη : Σοφία Σιδέρη
  τηλ.: 2313501490

email : s.sideri@mathra.gr

 • Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Προϊστάμενος: Γεώργιος Κατσούρος
  τηλ.: 2313501321

email : gsk@mathra.gr

 • Τμήμα Γραμματείας
  Προϊστάμενος : Αθανάσιος Γούδας
  τηλ.: 2313501156,  -165

email : goudas@mathra.gr