Αυτοτελή Τμήματα

Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες απευθείας στην Υφυπουργό :

Τμήμα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προϊσταμένη : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, τηλ.: 2313501347

email : georgiadou@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

  • Ο έλεγχος της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της ΚΥ και των εποπτευόμενων φορέων και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων
  • Ο έλεγχος της κανονικότητας και νομιμότητας των δαπανών όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της ΚΥ και των εποπτευόμενων φορέων
  • Ο έλεγχος των Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο πετυχαίνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν αναπτυχθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες

Τμήμα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Προϊσταμένη : ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥ, τηλ.: 2313501181

email : manou@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Είναι αρμόδιο για θέματα διασφάλισης ποιότητας, μέτρησης και παρακολούθησης αποδοτικότητας, μελέτης και εφαρμογής προτύπων, μέτρων, μεθοδολογιών και συστημάτων ποιότητας στις διαδικασίες του Υπουργείου.

Τμήμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

Προϊστάμενος : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ, τηλ.: 2313501420

email : zafiridis@mathra.gr

 

Στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου υπάγεται το εξής αυτοτελή τμήμα με αντίστοιχες αρμοδιότητες:

Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΣΕΑ)

Προϊστάμενος, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΡΑΤΗΣ τηλ.: 2313501113

email : thiz@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.