Δευτέρα, 5 Ιουνίου, 2023
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ)