Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου, 2022
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ)