Τετάρτη, 10 Αυγούστου, 2022
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ)