Διευκρίνιση σχετικά με τον τρόπο βαθμολόγησης οικονομικής προσφοράς της με αρ.3020/13.07. 2021 (21PROC008911408 2021-07-13) διακήρυξης

ypes press002
ypes press002

ΑΡΧΕΙΟ (PDF) {Play}