Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη,diesel) και υλικών συντήρησης – λιπαντικών, προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και εξήντα ευρώ (60,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αντίστοιχα, για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) για το έτος 2021.

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη,diesel) και υλικών συντήρησης – λιπαντικών, προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και εξήντα ευρώ (60,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αντίστοιχα, για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) για το έτος 2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΑ