Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υαλοπινάκων

ypes press002
ypes press002

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 54123 – Θεσ/νίκη
Πληροφορίες: Δ. Ταχταλίδης
Τηλ: 2313 501058
Fax:  2310 285250
E-MAIL: d.tachtalidis@mathra.g

Θεσσαλονίκη,    15/6 /2017
Αρ. Πρωτ:            2169

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υαλοπινάκων για τις ανάγκες των κτιρίων του Διοικητηρίου και του Κυβερνείου, προϋπολογισμού χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1240,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

  1. Το Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας υαλοπινάκων για τις ανάγκες των κτιρίων του Διοικητηρίου και του Κυβερνείου. Τα προς προμήθεια και τοποθέτηση υλικά, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Α/Α Περιγραφή είδους Μονάδα μέτρησης Τιμή ανά μονάδα μέτρησης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., €, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του υλικού
1 Κρύσταλλα 4mm m2
2 Διαμαντέ υαλοπίνακας  4mm m2

 

  1. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο 210 του 2ου ορόφου του Υπουργείου (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη) στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γραμματείας, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7/7/2017 και ώρα 14:30 μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου.

Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:

Α) Οικονομική προσφορά για την προμήθεια των εν λόγω υλικών η οποία θα αναφέρει την τιμή ανά μονάδα μέτρησης του προς προμήθεια υλικού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:

  • Φυσικά πρόσωπα
  • Διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
  • Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Γ)  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

Δ)  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ε) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

  1. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η πληρωμή θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1699 του προϋπολογισμού της Αναθέτουσας Αρχής  οικονομικού έτους 2017. Η αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.

 

                                                                                          Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

           

                                                           

             

 

                                                                                                       

                                                                                                       ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ                                                                                                         

Προηγούμενο άρθροΔΤ – Συνάντηση της ΥΜΑΘ Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά με τους χορηγούς του Προγράμματος Επιφανειακού Καθαρισμού του Θερμαϊκού
Επόμενο άρθροΗ ΥΜΑΘ Μαρία Κόλλια Τσαρουχά παρευρέθηκε στο ετήσιο Gala του Προξενικού Σώματος Θεσσαλονίκης