Έγκριση των υπ’ αριθ. 1, 2 και 3/2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και ματαίωση του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου

ypes press002
ypes press002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. κώδικας: 541 23
Πληροφορίες: Ν. Κυματής
Τηλ: 2313 501125
Fax: 2310 285250
E-MAIL: nkymatis@mathra.gr

Θεσσαλονίκη, 10.02.2017

Αρ. Πρωτ: 499

ΘΕΜΑ : Έγκριση των υπ’ αριθ. 1, 2 και 3/2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και ματαίωση του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ισχύει.
ii. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
iii. Του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
iv. Του ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α’) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
v. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
vi. Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α’ 204), όπως ισχύει.
vii. Του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύει.
viii. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄112).
ix. Του ν. 3850/10 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’84).
x. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει.
xi. Του Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
xii. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145) .
xiii. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
xiv. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210) σε συνέχεια του Π.Δ. 124/2016 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 209).
xv. του Π.Δ.24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄20).
xvi. του ΠΔ 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).
xvii. Του Π.Δ 108/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης» (Α΄ 175).
xviii. Tην υπ΄ αρ. 39324/6-12-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών που αφορά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών, Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά» (ΦΕΚ 3959 Β΄).
2. Την 158/2016 (ΦΕΚ 3698/τ.Β΄/16 Νοεμβρίου 2016) Απόφαση ‘Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών’ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .
3. Το με αριθ. πρωτ. 4604/14.12.2016 αίτημα προέγκρισης πίστωσης έτους 2017 για την παροχήυπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου του Διοικητηρίου – Πρωτογενές αίτημα, που αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 16REQ005578651/15.12.2016.
4. Την με αριθ. πρωτ. 5431/19.12.2016 προέγκριση – ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης που αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 16REQ005601528/19.12.2016.
5. Την με αριθ. πρωτ. 3/02.01.2017 ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης που αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΑΡ6465ΧΘ7-ΦΚΝ).
6. Την με αριθ. πρωτ. 4748/10.01.2017 απόφαση έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού.
7. Την με αρ. πρωτ. 4748/10.01.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005695723/13.01.2017) απόφαση με θέμα: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου»
8. Την με αριθμ. πρωτ. 250/19.01.2016 (ΑΔΑ: 6ΥΓΓ465ΧΘ7-ΦΣΠ) απόφαση «Ορισμός μελών γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και προμήθειας αγαθών του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης)».
9. Τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους κάτωθι υποψηφίους αναδόχους:
α. Η εταιρία με την επωνυμία «ICM INTERNAYIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με αριθμ. πρωτ. 309/25-1-2017.
β. Η εταιρία με την επωνυμία «FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C.» και διακριτικό τίτλο: «F.C.S. HELLAS», με αριθμ. πρωτ. 312/25-1-2017.
γ. Η ατομική επιχείρηση «Γκαμπράνης Δημήτριος του Γεωργίου Εργολάβος Καθαριότητας», με αριθμ. πρωτ. 313/25-1-2017.
δ. Η ατομική επιχείρηση «Στεφανίδης κ. Δημήτριος Υπηρεσίες Καθαριότητας», με αριθμ. πρωτ. 321/25-1-2017.
ε. Η εταιρία με την επωνυμία «SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με αριθμ. πρωτ. 323/26-1-2017.
στ. Η ατομική επιχείρηση «EXPRESS CLEANING Υπηρεσίες καθαρισμού», με αριθμ. πρωτ. 324/26-1-2017.
10. Το με αρ. πρωτ. 451/08.02.2017 έγγραφο της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζονται στο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού τα υπ. αρ. 1, 2 και 3/2017 Πρακτικά συνεδρίασης και τα όσα αναφέρονται σε αυτά.
12. Την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής.

12. Την ανάγκη καθαρισμού, από συνεργείο καθαριότητας, των εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου, Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης) και την ανάγκη εκ νέου προκήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την έγκριση στο σύνολο τους των υπ. αρ. 1, 2 και 3/2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Την απόρριψη των προσφορών των κάτωθι υποψηφίων αναδόχων:
α. Της εταιρίας με την επωνυμία «ICM INTERNAYIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
β. Της εταιρίας με την επωνυμία «FIRST CLEAN SERVICES SINGLE MEMBER P.C.» και διακριτικό τίτλο: «F.C.S. HELLAS».
γ. Της ατομικής επιχείρησης «Γκαμπράνης Δημήτριος του Γεωργίου Εργολάβος Καθαριότητας».
δ. Της ατομικής επιχείρησης «Στεφανίδης κ. Δημήτριος Υπηρεσίες Καθαριότητας».
ε. Της εταιρίας με την επωνυμία «SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».
στ. Της ατομικής επιχείρησης «EXPRESS CLEANING Υπηρεσίες καθαρισμού» για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα πρακτικά της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
3. Την ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και το άρθρο 16 της Διακήρυξης, καθώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω της απόρριψης όλων των προσφορών που κατατέθηκαν και την επαναπροκήρυξή του με τροποποιημένους όρους σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα επισυναπτόμενα πρακτικά της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και όσα αναλυτικά θα αναγραφούν στην διακήρυξη που θα δημοσιευθεί.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Προηγούμενο άρθροΕπίσκεψη της ΥΜΑΘ στη Δ.Α. Σερρών
Επόμενο άρθροΟ ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος και η ΥΜΑΘ Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά στις Τελετές Ορκωμοσίας των Απόφοιτων Αξιωματικών