ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – Περισυλλογή επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων

ypes press002
ypes press002

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Διοικητήριο, 54123, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 501296, Fax: 2313 501251, e-mail: thermaikos@mathra.gr, URL: www.mathra.gr

Ονομασία Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή: «Περισυλλογή επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων καθώς και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ουσίες του Θερμαϊκού Κόλπου»

Περιγραφή/αντικείμενο σύμβασης: Αντικείμενο διαγωνισμού αποτελεί η ανάθεση της υπηρεσίας «περισυλλογή επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων καθώς και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ουσίες, του Θερμαϊκού κόλπου», με τη χρήση πλωτού μέσου διάρκειας ενός (1) έτους.

Συνολική ποσότητα ή μέγεθος: Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00), (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Ένα (1) έτος.

Παροχή ασφαλείας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 6.000,00€ και ισχύος τουλάχιστον ενός μήνα επιπλέον από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, από τον Ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός ύψους 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α

Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί.

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Χορήγηση τευχών διαγωνισμού: Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης, Διοικητήριο, Γραφείο 410 και 211 και Ώρες 10.00 π.μ. έως 13.00 καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας www.mathra.gr

Προθεσμία υποβολής των προσφορών :

Μέχρι 22/06/10, ώρα 15:00μμ.

Χρόνος και τόπος διενέργειας: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο 406 ορόφου 4ου του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής, (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ 54123), την 23/06/10 και ώρα 12:00.

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Νόμιμοι εκπρόσωποι ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με πρακτικό ΔΣ & συμβολαιογραφική πράξη.

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

Προηγούμενο άρθροΠροσκληση ενδιαφεροντος – Υποστηριξη και συντηρηση εφαρμογων ΟΠΣ
Επόμενο άρθροΕπίσκεψη της Υφυπουργού Εσωτερικών Θεοδώρας Τζάκρη στους Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών στη Βέννα Ροδόπης και στο Φυλάκιο Έβρου