ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ypes press002
ypes press002

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης κ. Σταύρου Καλαφάτη και του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Χρήστου Ζώη και με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθορίζονται δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

Το μέτρο έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων αποφάσεων στις Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, καθώς και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δείκτες μέτρησης, είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, κατά τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Σκοπός της μέτρησης, είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της διοίκησης προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η επαύξηση της εμπιστοσύνης και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών του από τη διοίκηση, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και γενικότερα, η άσκηση της Διοίκησης προς όφελος του πολίτη. Το μέτρο εντάσσεται στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης. Συγκεκριμένα με το Ν. 3230/04 καθιερώνεται το σύστημα διοίκησης στόχων, με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού, στις σύγχρονες ανάγκες και τα πρότυπα διοίκησης.

Με τον ίδιο νόμο ορίζεται, ότι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των υπηρεσιών μετρώνται με βάση γενικούς και ειδικούς δείκτες, που είναι οι ακόλουθοι:

Γενικοί δείκτες:
1. Μέσος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών.
2. Αριθμός παραπόνων πολιτών που υποβάλλονται.
3. Ποσοστό(%) ικανοποίησης των παραπόνων των πολιτών που υποβάλλονται.
4. Αριθμός προσφυγών των πολιτών κατά των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
5. Ποσοστό (%) ολοκλήρωσης της λειτουργίας του ΟΠΣ/ΥΜΑΘ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υ.ΜΑ.Θ.).
6. Αριθμός προγραμμάτων και δράσεων του Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013 στις οποίες συμμετέχει το Υ.ΜΑ.Θ.
7. Ποσοστό(%) ολοκλήρωσης της Ζώνης Καινοτομίας(εγκατάστασης οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων εντός των διοικητικών ορίων Νομού Θεσσαλονίκης).
8. Αριθμός Δράσεων και Προγραμμάτων Εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Μακεδονίας- Θράκης.
9. Αριθμός πολιτικών προβολής της Μακεδονίας και της Θράκης.
10. Ποσοστό(%) ολοκλήρωσης των διαδικασιών απόκτησης διαχειριστικής επάρκειας από τις Υπηρεσίες του Υ.ΜΑ.Θ, για θεσμοθέτηση κανόνων μελέτης και εκτέλεσης έργων.

Ειδικοί δείκτες:
1. Διεύθυνση Εξωτερικών, Άμυνας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης.
1.1 Αριθμός δημόσιων πολιτικών, που έχουν υλοποιηθεί ανά διαθέσιμους πόρους(προσωπικό-πιστώσεις).
1.2 Αριθμός Πολιτικών Συνεργασίας με τους εκπροσώπους Σ.Α.Ε(Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού).
1.3 Αριθμός Πολιτικών Προστασίας και Ασφάλειας του Βορειοελλαδικού Χώρου.
1.4 Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων ανάπτυξης, των διαβαλκανικών σχέσεων.

2. Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας.
2.1 Αριθμός αιτημάτων φορέων (συλλόγων, Δήμων και Κοινοτήτων, πνευματικών ιδρυμάτων, εφοριών αρχαιοτήτων κ.λ.π.), που προωθήθηκαν για χρηματοδότηση.
2.2 Αριθμός φορέων που χρηματοδοτήθηκαν.
2.3 Αριθμός εκδηλώσεων (πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, ΑμεΑ κ.λ.π.), που πραγματοποιήθηκαν.
2.4 Αριθμός ενημερωτικών ημερίδων που διοργανώθηκαν με άλλους φορείς, (περιφερειακές Διευθύνσεις εκπαίδευσης Μακεδονίας-Θράκης, κοινωνικούς
φορείς, πολιτιστικούς φορείς κ.λ.π.).
2.5 Αριθμός γνωμοδοτήσεων χαρακτηρισμού κτιρίων, ως διατηρητέων ή οικισμών ως παραδοσιακών.
2.6 Ποσοστό(%) υλοποίησης προγραμμάτων, (πολιτιστικών, κοινωνικών κ.λ.π.).
2.7 Αριθμός απαντήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, που αφορούν θέματα παιδείας, υγείας, κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης.
2.8 Αριθμός τιμητικών διακρίσεων και υποτροφιών, που δόθηκαν σε μαθητές, αθλητές και ΑμεΑ (άτομα με αναπηρίες).

3. Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης.
3.1 Αριθμός ενημερώσεων προς τους ενδιαφερομένους για τις δράσεις της Διεύθυνσης.
3.2 Ποσοστό Ολοκλήρωσης Πιστοποιήσεων.
3.3 Αριθμός δράσεων συμμετοχής σε διάφορα προγράμματα.
3.4 Αριθμός δράσεων ολοκλήρωσης επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.
3.5 Ποσοστό(%) ολοκλήρωσης διαγωνισμών για έργα που αφορούν δράσεις της Διεύθυνσης.

4. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών
4.1 Αριθμός προεδρικών διαταγμάτων, χαρακτηρισμού παραδοσιακών οικισμών, ρυμοτομικών σχεδίων παραδοσιακών οικισμών.
4.2 Αριθμός αποφάσεων χαρακτηρισμού / μη χαρακτηρισμού κτιρίων, ως διατηρητέων.
4.3 Αριθμός μελετών επισκευής διατηρητέων, ανακατασκευής διατηρητέων, ανέγερσης κτιρίων όμορων διατηρητέων, συμπληρωματικών όρων δόμησης, σε διατηρητέα που ελέγχθηκαν.
4.4 Αριθμός βεβαιώσεων χαρακτηρισμού κτιρίων ως διατηρητέων.
 
5. Διεύθυνση Διοίκησης.
5.1 Αριθμός θέσεων προσωπικού, που καλύφθηκαν ανά ενέργεια ή αίτημα.
5.2 Αριθμός φακέλων υπηρεσιακής κατάστασης, που μετέπεσαν σε νέα βάση δεδομένων.
5.3 Ποσοστό εκπαιδευθέντων υπαλλήλων, στο σύνολο των υπαλλήλων.
5.4 Αριθμός ωρών εκπαίδευσης ανά υπάλληλο.
5.5 Ποσοστό απορρόφησης των εγγεγραμμένων πιστώσεων, στο σύνολο του Προϋπολογισμού του Υ.ΜΑ.Θ.
5.6 Αριθμός τροποποιήσεων – μεταβολών στο σύνολο του Προϋπολογισμού του Υ.ΜΑ.Θ, λόγω ανεπάρκειας των εγγεγραμμένων πιστώσεων.
5.7 Αριθμός απαντήσεων ως ποσοστό του συνόλου των ερωτημάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου.
5.8 Αριθμός Διακηρύξεων και Συμβάσεων που ελέγχθηκαν επί του συνόλου.
5.9 Αριθμός εγγράφων που διακινήθηκαν ηλεκτρονικά από και προς άλλα τμήματα και Υπηρεσίες.
5.10 Ποσοστό(%) ολοκλήρωσης της αυτοματοποίησης του πρωτοκόλλου.

6. Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου
6.1 Αριθμός ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχει η Διεύθυνση σχετικά με τον Θερμαϊκό κόλπο και την παράκτια ζώνη του.
6.2 Ποσοστό (%) ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σχετικά με το Θερμαϊκό κόλπο και την παράκτια ζώνη του.
6.3 Αριθμός δράσεων ή προγραμμάτων του Υ.ΜΑ.Θ, σε συνεργασία με Υπουργεία και φορείς, για την προστασία και ανάπτυξη του Θερμαϊκού κόλπου.
6.4 Ποσοστό (%) ολοκλήρωσης των δράσεων και προγραμμάτων του Υ.ΜΑ.Θ, σε συνεργασία με Υπουργεία και φορείς, για την προστασία και ανάπτυξη του Θερμαϊκού κόλπου.
6.5 Αριθμός διαγωνισμών και αναθέσεων, για την παροχή υπηρεσιών επιφανειακού καθαρισμού και πετρελαιοκηλίδων στο Θερμαϊκό κόλπο.
6.6 Ποσοστό (%) ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών επιφανειακού καθαρισμού και πετρελαιοκηλίδων του Θερμαϊκού κόλπου.
6.7 Αριθμός ενεργειών, μέτρων και δράσεων (ημερίδες, σεμινάρια, κλπ.) του Υ.ΜΑ.Θ., σε συνεργασία με άλλους φορείς για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ,σχετικά με το Θερμαϊκό κόλπο.

7.Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης και Συντονισμού των Υπηρεσιών του Υ.ΜΑ-Θ και των εποπτευόμενων φορέων
7.1 Αριθμός απαντήσεων σε μέσα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου,
που αφορούν τους εποπτευόμενους φορείς του Υ.ΜΑ.Θ.
7.2 Αριθμός δράσεων και ενεργειών, στο πλαίσιο του συντονισμού και υποβοήθησης, των εποπτευομένων φορέων του Υ.ΜΑ.Θ.

8. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8.1 Αριθμός εφαρμογών πληροφορικής, που τέθηκαν σε λειτουργία για ανάγκες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
8.2 Αριθμός εφαρμογών πληροφορικής, που τέθηκαν σε λειτουργία για εξυπηρέτηση των πολιτών.
8.3 Αριθμός στελεχών που εκπαιδεύτηκαν σε εφαρμογές ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
8.4 Αριθμός στελεχών που εκπαιδεύτηκαν στο Ο.Π.Σ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα).
8.5 Αριθμός ιστοσελίδων που δημιουργήθηκαν στην Ηλεκτρονική Πύλη του Υ.ΜΑ.Θ.

9. Αυτοτελές Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
9.1 Αριθμός εφημερίδων που αποδελτιώθηκαν.
9.2 Αριθμός δελτίων τύπου που στάλθηκαν στα Μ.Μ.Ε.
9.3 Αριθμός θετικών δημοσιευμάτων που αφορούν το Υ.ΜΑ.Θ.
9.4 Αριθμός αρνητικών δημοσιευμάτων που αφορούν το Υ.ΜΑ.Θ.

10. Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας.
10.1 Ποσοστό (%) ολοκλήρωσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης.
10.2 Αριθμός δεικτών ποιότητας και αποτελεσματικότητας που έχουν ενεργοποιηθεί.
10.3 Αριθμός δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση της
ποιότητας.
10.4 Αριθμός σεμιναρίων που οργανώθηκαν για την επιμόρφωση των υπαλλήλων (του Υ.ΜΑ.Θ.), σε θέματα ποιότητας και αποδοτικότητας.
10.5 Αριθμός υπαλλήλων που επιμορφώθηκαν στην ποιότητα και αποδοτικότητα.

Οι δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας αποτιμώνται σε ετήσια βάση, αναφέρονται στο ημερολογιακό έτος εφαρμογής του Συστήματος Διοίκησης Μέσω Στόχων και συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση απολογισμού, η οποία συντάσσεται από τις Μονάδες Ποιότητας και Αποδοτικότητας των Περιφερειών και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Σημαντικό είναι επίσης, ότι βάσει της απόφασης, ο καθορισμός των δεικτών δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, με καμία επιπλέον δαπάνη.

 

Προηγούμενο άρθροΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Επόμενο άρθροΤOΝ YΠΟΥΡΓΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ κ.DANIEL V. SPECKHARD