ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ

ypes press002
ypes press002

Το ΥΜΑΘ αναδεικνύεται σε κόμβο πληροφόρησης για όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρηματικών δράσεων και των επενδυτικών προοπτικών. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”

Υπεγράφη την 25η Ιανουαρίου 2005 η σύμβαση έργου του τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη των αναπτυξιακών δράσεων του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης στη Βόρεια Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δομής και της λειτουργίας του ΥΜΑΘ και με στόχο να διαδραματίσει το υπουργείο το ρόλο του αναπτυξιακού πόλου για το βορειοελλαδικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή.

Είναι η πρώτη φάση υλοποίησης ενός “Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Παρακολούθησης της Ανάπτυξης” το οποίο θα αναδείξει το ΥΜΑΘ σε πολυσήμαντο κόμβο πληροφοριών.

Μέσω του ΟΠΣ, θα παρακολουθείται η αναπτυξιακή πορεία των τριών περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας (Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), θα υποστηρίζεται το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, θα παρακολουθείται η ανασυγκρότηση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα παρέχεται πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο που  θέλει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το ΟΠΣ περιλαμβάνει:

– Υποσύστημα υποστήριξης του Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης
– Υποσύστημα παρακολούθησης του κύκλου ζωής αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων, καθώς και των αναπτυξιακών δεικτών για τις περιφέρειες της Μακεδονίας και Θράκης
– Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης χρηματοδοτήσεων και δικτυακή πύλη φορέων που δραστηριοποιούνται στην ανασυγκρότηση της ΝΑ Ευρώπης
– Υποσύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επενδυτών και επιχειρήσεων

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την εφαρμογή της στη δημόσια διοίκηση των 25 κρατών-μελών της Ε.Ε.

Όπως επισήμανε ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Νίκος Τσιαρτσιώνης: «Βασικός στόχος της πολιτικής μας είναι η λειτουργία του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης ως Στρατηγείου Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής. Σε αυτό θα σχεδιάζονται πολιτικές και θα εφαρμόζονται κυβερνητικές δράσεις προς όφελος των πολιτών, των εθνικών συμφερόντων, αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας  που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Προς αυτή τη κατεύθυνση ξεκινούμε σήμερα το έργο με τον ορισμό του Αναδόχου-Συμβούλου, ο οποίος θα μας υποστηρίξει καθ’ όλο το διάστημα του επόμενου έτους, όσο δηλαδή διαρκεί η πλήρης υλοποίησή του. Έτσι, το ΥΜΑΘ μετεξελίσσεται σε κόμβο πληροφοριών και δεδομένων ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης. Αποκτά τη δυνατότητα εμπεριστατωμένης ανάλυσης, μελέτης και γνώσης του χώρου του. Η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που ξεκινά να εγκαθίσταται, καθιστά το ΥΜΑΘ επιτελικό υπουργείο. Η αποθήκευση πληροφοριών και  η γνώση του χώρου ευθύνης  του, αλλά και των γειτονικών κρατών των Βαλκανίων, του Εύξεινου Πόντου, της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, γενικότερα, θα αποτελέσουν  τεράστιο κεφάλαιο,  έτοιμο για χρήση από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να διατίθεται  στους φορείς και  τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο για να υποβοηθηθεί η δράση τους. Με την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος του Γ’ Κ.Π.Σ. “Κοινωνία της Πληροφορίας – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”, τούτο γίνεται πραγματικότητα. Παράλληλα, για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, το ΥΜΑΘ αξιοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά προγράμματα του Γ´ ΚΠΣ το οποίο αφορά την εισαγωγή της Πληροφορικής σε όλη την ελληνική κοινωνία, τη Δημόσια Διοίκηση και την ελληνική οικονομία. Έχει τεράστια σημασία για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας, αλλά και για τις υπηρεσίες του Δημοσίου προς τους πολίτες»

Το πρώτο στάδιο του έργου:
Περιλαμβάνει την πρακτική αποτύπωση όλων των παραμέτρων που καθορίζουν το οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο των τριών περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας, όπως ο τοπικός πληθωρισμός, η ανεργία, το εισόδημα, το ΑΕΠ, τα αναπτυξιακά έργα υποδομής, αλλά και άλλων παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς  και οι αναμενόμενες επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών.

Παράλληλα, θα σχεδιαστούν οι παράμετροι που συνθέτουν τον κύκλο ζωής ενός αναπτυξιακού έργου και οι αντίστοιχες επιπτώσεις στον πολίτη, για παράδειγμα, η κατασκευή ενός οδικού άξονα και η αντίστοιχη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, μια δράση καταπολέμησης της ανεργίας, η αντίστοιχη πιθανή μείωση της τοπικής ανεργίας, κ.ο.κ.

Σε δεύτερη φάση:
Θα ομαδοποιηθούν όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, των τριών περιφερειών της Β. Ελλάδας και της Βαλκανικής, σε μία ενιαία και ομογενοποιημένη πλατφόρμα, σχηματίζοντας έτσι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) παρακολούθησης της Ανάπτυξης στην περιοχή.

Το εργαλείο αυτό θα είναι προσβάσιμο στον καθένα ενδιαφερόμενο, μέσω διαδικτύου, ενώ αναμένεται να είναι πηγή πληροφόρησης για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή, κόμβος ανταλλαγής πληροφόρησης πολιτών και Κράτους-πολιτών, Κράτους-επιχειρήσεων, καθώς και σημείο αναφοράς για την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Μακεδονίας και της Θράκης .

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία Συμβούλων Διοίκησης & Τεχνολογίας TREK Consulting (www.trek.gr), η οποία μειοδότησε στο σχετικό διαγωνισμό που διεξήχθη και είχε  προϋπολογισμό 193.000€. Η σύμβαση υπεγράφη από τον ΥΜΑΘ κ. Νίκο Τσιαρτσιώνη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της  αναδόχου εταιρίας κ. Ντίνο Παπαπολύζο. 

Επιπρόσθετα, ο Σύμβουλος θα εκπονήσει τις απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή του Υπουργείου και θα υποστηρίξει τις υπηρεσίες του στις διαδικασίες επιλογής του εργολάβου για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της “Κοινωνίας της Πληροφορίας” και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται περίπου στα 1,3 εκατομμύρια  Ευρώ.

Προηγούμενο άρθροΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Επόμενο άρθροΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “INTERREG IIIB- CADSES” ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ”