Τμήμα Εποπτείας Αγοράς

Προϊστάμενος : Ιωάννης Μάρλης
τηλ.: 2310379297

email : jmarlis@mathra.gr