Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Απόδημου Ελληνισμού

Προϊστάμενος : Ηλίας Ιωσηφίδης

τηλ.: 2310379301

email : iosifidis@mathra.gr