Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προϊσταμένη : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
τηλ.: 2310379335

email : apapadopoulou@mathra.gr