Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής

Προϊστάμενος

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.: 2310379408, email : theofilos@mathra.gr