Γενική Διεύθυνση

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

Γεώργιος Εμμανουήλ

τηλ.: 2310 379474, -360

email: g.emmanouil@mathra.gr,   g.director@mathra.gr