Τμήμα Εποπτείας Αγοράς

Προϊσταμένη : Ελένη Χριστάρα
τηλ.: 2310379295

email : christara@mathra.gr