Τμήμα Παρευξείνιας Συνεργασίας & Απόδημου Ελληνισμού

Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
τηλ.: 2310379301
Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες: